Przeznaczenie nieruchomości

with Brak komentarzy

Przedmiotem uchwalonego dnia 18 października 2010 roku aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego jest zagospodarowanie niniejszego terenu na cele zabudowy mieszkaniowej, usługowej i rekreacyjnej z zachowaniem zespołów roślinnych podlegających ochronie prawnej wraz z towarzyszącymi urządzeniami infrastruktury technicznej.

Rodzaj zabudowy

Zgodnie z zapisami przedmiotowego planu na obszar działek nr 874/40 – 874/146 o łącznej powierzchni 88,5495 HA składają się:

– tereny pod zabudowę o powierzchni 33 HA, na których dopuszczalne rodzaje zabudowy to:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – wskaźnik powierzchni zabudowy do 25% powierzchni działki, wysokość zabudowy do 8,5 m do kalenicy;

2) zabudowa mieszkaniowa oraz pensjonatowa – wskaźnik powierzchni zabudowy do 25% powierzchni działki, wysokość zabudowy do 12 m do kalenicy;

3) usługi turystyczne (zabudowa pensjonatowa i mieszkaniowa rekreacji indywidualnej z dopuszczeniem funkcji usługowych) – wskaźnik powierzchni zabudowy do 20% powierzchni działki, wysokość zabudowy do 8,5 m do kalenicy;

4) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług turystycznych na terenie o powierzchni – wskaźnik powierzchni zabudowy do 25% powierzchni działki, wysokość zabudowy do 8,5 m do kalenicy;

5) zabudowa usług sportu i rekreacji na – wskaźnik powierzchni zabudowy do 20% powierzchni działki, wysokość zabudowy do 8,5 m do kalenicy;

6) tereny usług ogólnomiejskich – wskaźnik powierzchni zabudowy do 25% powierzchni działki, wysokość zabudowy do 12 m do kalenicy;

–  tereny z przeznaczeniem na zieleń solniskową chronioną, na których obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej – 41,34 HA;

–  tereny z przeznaczeniem na leśne zbiorowiska nadmorskie, na których obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej – 18,39 HA;

– oraz pozostała część terenu, na którym przedmiotowy plan reguluje kwestie związane z terenami przeznaczonymi na drogi wewnętrzne, kanały wodne, tereny stacji transformatorowych i towarzyszącej infrastruktury technicznej a także ciągi pieszo-jezdne.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply